Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | skds@skds.lv

KVANTITATĪVIE PĒTĪJUMI
Lai visefektīvākajā veidā rastu atbildes uz klientus interesējošiem jautājumiem, pētījumu centrs SKDS spēj piedāvāt dažādas aptauju metodes, tostarp:

 • Tiešās (face-to-face) intervijas respondentu dzīvesvietās vai citviet saskaņā ar pētījuma uzdevumu;
 • Telefonintervijas (CATI);
 • Interneta aptaujas (WAPI);
 • Produktu testus (“In-hall” testus);
 • Dažādas specializētas klientu vajadzībām pielāgotas aptaujas (Ad Hoc);
 • Kabineta pētījumus (Desk research) – pētījuma ietvaros tiek apkopota jau esošā Pētījuma rezultāti tiek sagatavoti saskaņā ar pasūtītāja prasībām un tie var būt:
 • datu masīvs (ASCII, XLS, SPSS vai citā formātā);
 • tabulācijas/ datu grafisks attēlojums;
 • analītiskā atskaite, kurā dažādos sociāli demogrāfiskos griezumos ir analizēti aptaujā iekļautie jautājumi.


Interneta aptauju veikšanas vajadzībām pētījumu centrs SKDS ir izveidojis savu potenciālo respondentu WebPaneli, kas jau kopš 2007.gada sākuma tiek aktīvi izmantots dažādu pētījumu veikšanai.

Pētījumu centrs SKDS piedāvā WebPaneli izmantot sekojošiem mērķiem:

 • Ātru, operatīvu aptauju veikšanai
 • Īpašām pazīmēm atbilstošu mērķa grupu pārstāvju atlasei un aptaujāšanai
 • Jautājumu iekļaušanai Web Omnibusa aptaujās


Pētījumu centra SKDS WebPaneļa dalībnieki ir tikuši rekrutēti izmantojot dažādus un ļoti atšķirīgus rekrutēšanas kanālus (piemēram, īpaši organizētas telefonaptaujas, citu pētījumu vajadzībām veiktas tiešās intervijas, u.c.), kas nodrošina WebPaneļa dalībnieku dažādību. Par piedalīšanos aptaujās WebPaneļa dalībnieki saņem atlīdzības. Visi paneļa dalībnieki, reģistrējoties panelī, aizpilda reģistrācijas anketu, kas satur lielu skaitu demogrāfijas un dzīves stila jautājumu.

KVALITATĪVIE PĒTĪJUMI
Kvalitatīvo pētījumu galvenais uzdevums ir atklāt psiholoģiskos aspektus, motivāciju un vajadzības, kas nosaka patērētāja attieksmi un uzvedību. Lai to noskaidrotu nepietiek ar pašu respondentu izteiktajiem vārdiem un apgalvojumiem, ir jāmēģina noteikt respondentu patiesās un dziļākās emocijas, fantāzijas un asociācijas, rosināt iztēli, kas bieži vien ir apslēptas zem respondentu racionālās apziņas.

Lai sasniegtu pēc iespējas ‘dziļāku’ un patiesāku informāciju kvalitatīvajos pētījumos izmanto visdažādākās tehnikas, kuras respondentiem ļauj izteikt, aprakstīt savas domas un sajūtas, tādejādi ir iespējams atklāt respondentu patiesos motīvus, slēpto, neapzināto attieksmi. Iespējamas arī tādas metodes un tehnikas, kuras neprasa aktīvu respondentu piedalīšanos, piemēram, novērošana.

Kvalitatīvos pētījumus izvēlas gadījumos, kad ir nepieciešams atbildēt uz jautājumiem KĀPĒC?, KAS? un KĀ? Šie pētījumi parasti ir neformāli, daļēji strukturēti, tādejādi respondentiem ir iespējams sarunas laikā brīvāk dalīties savos uzskatos un sajūtās, nekā aizpildot stingri noteiktu veidlapu – aptaujās.

Kvalitatīvai fokusa grupu diskusiju norisei SKDS rīcībā ir speciāli aprīkota diskusiju telpa, kā arī īpaša telpa novērotājiem un diskusiju video un audio ierakstu veikšanai. Diskusiju dalībnieki tiek atlasīti ar intervētāju tīkla starpniecību.

SKDS piedāvā fokusgrupu organizēšanu gan latviešu, gan krievvalodīgo auditorijās, kā arī, ar ārvalstu kolēģu starpniecību tās ir iespējams organizēt citās valstīs.

Pētījumu centrs SKDS spēj piedāvāt tādas kvalitatīvo pētījumu metodes kā:

 • Fokusa grupu diskusijas (minigrupas, konfliktu grupas, interešu grupas u.c.);
 • Novērošana;
 • Dziļās intervijas;
 • Ekspertu intervijas.


Fokusa grupu diskusijās izmantotas tehnikas:

 • kolāžas,
 • fotoizlases,
 • personificēšana,
 • vērtību testi,
 • teikumu pabeigšana.


Pamatpakalpojumi:

 • Diskusijas vadlīniju sastādīšana;
 • Moderatora kopsavilkums (brief), pēc katras fokusgrupas;
 • Pilns audio-video ierakstu nodrošinājums;
 • Sinhronā tulkošana;
 • Klientam nepieciešamie tulkojumi;
 • Speciāli aprīkotas diskusiju telpas iznomāšana (Vienvirziena spoguļtelpa novērotājiem, tehniskais nodrošinājums video un audio ierakstu veikšanai).

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv